یکی از بهترین شیوه ها برای یادگیری هر زبانی، بویژه لهجه های زبان عربی

مطالعه کردن داستان به آن زبان است.

می توانید از طریق لینک های زیر سه داستان به لهجه عراقي را دانلود کنید

=======================

بلد مخربط دانلود

راس الذيب علمني دانلود

تاجر چذاب دانلود

تماس با ما

خبرنامه