از طریق لینک های زیز می تونید، فایل های صوتی آموزش لهجه عراقی را دانلود کنید

ترجمه کلمات عراقی، به زبان انگلیسی است

-------

التحمیل 1

التحمیل 2

التحمیل 3

التحمیل 4

التحمیل 5

تماس با ما

خبرنامه